hlavicka
   Kalinčiakova 2, 974 05 B.Bystrica, mobil: +421 908 407 262 Stránku navštívilo ľudí   
remal background
 
Remal SK Remal Eng Remal De
Aplica group
Remal Primalex
 
 
Remal Cenník
 
 
Postupy REMAL extrém cleaning stavby
Remal

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

NEKOMERČNÉ OBJEKTY a STAVBY

- Obhliadka -
 • bezplatná časť

  1. obhliadka + konzultácia (návrh alternatív)

   Poz.: platí len pre prvú obhliadku v max. dĺžke trvania do 1 hod.. Každá ďalšia začatá hodina, príp. ďalšia obhliadka bude účtovaná v hod. tarife triedy „A“. Mimo mesto Banská Bystrica bude obhliadka účtovaná v príslušnej Km sadzbe.

  2. vypracovanie cenovej ponuky (...štandartne do 3 pracovných dní od dňa obhliadky)

  3. potvrdenie cenovej ponuky, upresnenie termínu realizácie, podpísanie objednávky
- Realizácia -
 • ... za úhradu

  1. príchod
   - zorganizovanie/umiestnenie materiálu a náradia

  2. príprava
   - zakrývacie a maskovacie práce
   - odstrojenie napr. vypínačov a pod.

  3. realizácia
   - realizácia vybraných remeselných prác

  4. KONTROLA
   - priebežná (...vykonáva sa za prítomnosti objednávateľa, príp. ním poverenej zodpovednej osoby ešte pred odstrojením zakrývania a maskovania.)
   - záverečná - podpísanie montážneho denníka

  5. VYUČTOVANIE
   - fakturácia so splatnosťou 7 dní


KOMERČNÉ OBJEKTY a STAVBY

Komerčné objekty a stavby sa naceňujú individuálne podľa výkazu výmer, ktorý je záujemca – objednávateľ povinný ku danej stavbe, príp. objektu vydodať.


VÝKAZ VÝMER – MERANIE

Spôsob merania plôch pre získanie výkazu výmer je určený smernicou "Cenekon 800 – 784".


Výňatok:
 • odpočet otvorov a nemaľovaných plôch

  - „plochy otvorov a nemaľované plochy (napr. obklady, nátery, linkrustácie) jednotlivo väčšie ako 4 m2 sa odpočítavajú plochou presahujúcou 4 m2 ...“

 • ploty, prepážky, zábradlia a mreže

  - pre osovú vzdialenosť priečok 150 mm1 x plochou
  - pre osovú vzdialenosť priečok nad 80 mm do 150 mm2 x plochou
  - pre osovú vzdialenosť priečok do 80 mm 3 x plochou
  - pri plotoch a zábradliach ostatných, napr. okrasných3 x plochou

 • okná, dvere, vráta a výklady

  - „Množstvá obojstranných náterov okien a balkónových dverí sa určuje v m2 stanovených zo skladobných rozmerov jednotlivých plôch ...“

HODINOVÉ SADZBY
 • Práca môže byť učtovaná v hodinovej sadzbe:

  1. ... ak sa jedná o atypické realizácie, príp realizácie, kde nieje možné celkom jednoznačne určiť jednotkovú cenu vopred.

   Napr.: - kombinácia rôznych remeselných a dekoratívnych štýlov pri realizácii podľa individuálnej predlohy

   - pri aplikáciách, kde hrozia komplikácie v dôsledku skrytých vád a nedostatkov, tzv. „realizácie na hrane“ (napr.: maľba na vydutú vakovku bez možnosti sanácie).

  2. ... v prípade nedostatočnej pripravenosti staveniska zo strany objednávateľa

   Napr.: - podmienky sťažené výkonom viacerých profesií súčasne "zavadzanie si"

   - „zapratané“ priestory

   - znížená úroveň klimatických podmienok (napr.: izbová teplota = 20 °C, vlhkosť vzduchu 50 - 70%, a pod.)

  3. ... v prípade, ak cenová ponuka nebola vypracovaná a práce boli zrealizované

   Napr.: - časová tieseň objednávateľa


 • Hodinové sadzby:

  1. realizačný team „A“
   250, - Sk/hod 8,298 €/hod.
   - pre náročné a špeciálne úkony

  2. realizačný team „B“
   200, - Sk/hod 6,639 €/hod.
   - pre štandartné a bežné úkony

  3. prestoje
   100, - Sk/hod 3,319 €/hod.
   - náhrada za ušlý čas a zisk

  Poz.: hodinové sadzby sú uvedené ako jednotkové ceny, t.j. príslušná sadzba x počet pracovníkov (jeden).
- konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK -


 Uvedené ceny sú konečné.
 
 
 
Remal
(c) webra 2004